กฎ ระเบียบต่างๆ

กฎ ระเบียบ

 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๑
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 .) พ.ศ. 2555
 4. ฉบับที่ 2-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีศาสนาและของที่ระลึก 
 5. ฉบับที่ 3-2554 (ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ภายนอกมหาวิทยาลัย)
 6. ฉบับที่ 14-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. ฉบับที่ 20-2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. ฉบับที่ 53-2553 (ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย)
 9. ฉบับที่ 54-2553 เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 10. ฉบับที่ 55-2553 (ค่าตอบแทนนักศึกษาป.โท และป.เอก ช่วยปฏิบัติงานสอน ช่วยปฏิบัติงานวิจัย)
 11. ฉบับที่ 9-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
 12. ฉบับที่ 10-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบพัสดุ

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ-๒๕๖๐
 2. พระราชบัญญัติ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐
 3. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 4. ขั้นตอนการเดินเอกสาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 5. นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 6. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562