บุคลากร

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การเงิน การคลัง

คุณฆนาวรี เจียตระกูล   โทร.05344809

คุณวารุณี ศรีกันชัย     โทร.05344809

คุณวาสนา เจริญทรัพย์    โทร.05344809

หน่วยพัสดุ

คุณสุวิทย์ คิดการงาน     โทร.05344810

คุณดวงใจ  มาลีเดช      โทร.05344810

คุณโฉมหญิง ประจักร      โทร.05344810

คุณสโรชา  สายสุข       โทร.05344810